TNP GROUP by เก้า อลูมิเนียม

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bay

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นิธิศ ประธงชัย

652-1-06821-1

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นิธิศ ประธงชัย

501-4-08758-1

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

เก้า อลูมิเนียม

519-0-18625-3

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

เก้า อลูมิเนียม

357-0-86243-7

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

เก้า อลูมิเนียม

341-1-02035-4

( กระแสรายวัน )